Stanovy NMHL

08.01.2014 00:05

Novomestská hokejová liga

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Novomestská hokejová liga (ďalej NMHL) je zoskupenie neregistrovaných amatérskych hokejistov, ktoré nemá právnu subjektivitu.
 2. Za evidenciu zápasov, rozpis súťaže a dodržiavanie zásad podľa týchto stanov zodpovedá po organizačnej stránke výbor NMHL (ďalej len výbor), viď. príloha č. 4.
 3. Výbor pozostáva z predsedu, tajomníka a člena výboru, ktorých volia kapitáni družstiev pred začiatkom súťaže pri predkladaní súpisiek. Každý člen výboru musí byť z iného družstva NMHL.

 

Článok 2

Podmienky súťaže

 1. NMHL hrá celkom 10 mužských družstiev, predovšetkým z okresu Nové Mesto nad Váhom.
 2. Členom NMHL nemôže byť  registrovaný aktívny hráč SZĽH, AHL NMn/V. Hráč mladší ako 18 rokov musí na začiatku sezóny predložiť čestné prehlásenie zákonného zástupcu o možnosti zúčastňovať sa zápasov tejto súťaže. Čestné prehlásenie tvorí prílohu č. 2 k týmto stanovám.
 3. NMHL pre konkrétnu sezónu tvoria družstvá podľa prílohy č. 1 k týmto stanovám.
 4. Nie je prípustné prizvať do súťaže iných hokejistov ako je uvedené v bodoch 2 a 3 tohto článku.
 5. Súťažné družstvo pri predkladaní súpisky zverejní meno kapitána družstva a jeho asistenta, ktorí budú predkladať súpisku družstva a budú zodpovedať za dodržiavanie zásad podľa týchto stanov. Rovnako budú zodpovedať a spolupodielať sa na prenájme ľadovej plochy a celkovom priebehu súťaže.
 6. Ustanovenia bodov 2 a 3 tohto článku sa nevzťahujú na brankárov. Čestné prehlásenie však mladistvý brankár predkladať musí.
 7. Počas prebiehajúcej sezóny nemôžu hráči prestupovať medzi jednotlivými klubmi NMHL. V letnom období po skončení sezóny a začiatkom novej sezóny (do termínu uzávierky súpisiek) môžu hráči prestupovať medzi klubmi NMHL bez akéhokoľvek obmedzenia.

Článok 3

Povinnosti účastníkov NMHL

 1. Družstvo zúčastnené v NMHL zodpovedá za transparentnosť  a za podmienky ustanovené v čl.2.
 2. Každé zúčastnené družstvo musí byť vybavené jednotnými dresmi  a kompletným výstrojom ako pre brankára, tak aj pre všetkých hráčov. Kompletnú výstroj hráča tvorí ochranná prilba, (mladiství  hráči od 15 do 18 rokov aj s mriežkou), ochrana ramien, lakťov, holení, nohavice, rukavice a suspenzor. Brankárska výstroj musí byť doplnená ochranou krku.
 3. Súpisku hráčov s podmienkami  ustanovenými v čl. 2 predkladajú vždy kapitáni družstiev pred začiatkom súťažnej sezóny, najneskôr do 31.7. Súpiska družstva môže obsahovať maximálne 30 hráčov a musí obsahovať tieto údaje : priezvisko a meno, post, číslo dresu a dátum narodenia. Vzor súpisky je uvedený v prílohe č. 3.
 4. Pri podozreniach o nedodržaní zásad členstva v družstve si môže kapitán družstva vyžiadať predloženie súpisky pred konkrétnym zápasom. Ak sa podozrenie potvrdí, tento hráč nebude môcť  v zápase nastúpiť, prípadne ak sa podozrenie zistí počas zápasu, tento bude automaticky skontumovaný v neprospech jeho družstva v pomere 0:5.
 5. Súpisky hráčov pre aktuálnu sezónu sú platné po ich schválení výborom NMHL a uverejnení na internetovej stránke NMHL (www.nmhl.sk). Každý hráč alebo brankár môže byť zaregistrovaný len v jednom družstve NMHL.
 6. Povinnosťou zaplatiť poplatok za nájom hracej plochy nájomcovi (TSM NMn/V) je zodpovedný   kapitán domáceho tímu, čiže kapitán toho družstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako prvé.
 7. Kapitán domáceho družstva, resp. ním poverená zodpovedná osoba je rovnako povinný aj za zverejnenie výsledkov zápasu a to do 24 hodín po jeho skončení elektronickou formou na e-mail :  vysledky@nmhl.sk. Výbor NMHL zabezpečí spracovanie a publikáciu stavu sezóny NMHL.

 

Článok 4

Pravidlá hry

 1. Rozpisy jednotlivých zápasov s termínmi a časmi sú uverejnené na www.nmhl.sk, rovnako ich vedú lídri NMHL, resp. kapitáni družstiev.
 2. Na spôsobe úhrady prenájmu ľadovej plochy sa podieľajú vždy na polovicu rovným dielom oba hracie tímy.
 3. Hrá sa bezkontaktný hokej v zásade bez rozhodcu, v zmysle pravidiel, podľa ktorých sa hrajú všetky súťaže organizované SZĽH  okrem pravidla zakázaného uvoľnenia.
 4. Ak družstvo nemá k dispozícii na zápas z adekvátnych dôvodov (choroby, zranenia, služobné cesty) minimálny počet hráčov, je povinné oznámiť túto skutočnosť svojmu súperovi najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu. Ak družstvo nedodrží stanovený termín oznámenia, zápas bude automaticky skontumovaný v jeho neprospech v pomere 0:5 a finančné náklady spojené s prenájmom ľadovej plochy budú rozdelené na polovicu medzi obe družstvá.
 5. Družstvo ktoré nemôže nastúpiť na zápas je povinné zabezpečiť svojmu súperovi iného súpera, alebo po súhlase svojho súpera zabezpečiť výmenu zápasu s inou dvojicou súperov.
 6. Ak družstvo nedokáže zabezpečiť ani jednu z možností podľa čl. 4 bodu 4 a 5, zápas nebude odohraný v náhradnom termíne, ale bude automaticky skontumovaný v jeho neprospech v pomere 0:5 a finančné náklady spojené s prenájmom ľadovej plochy budú rozdelené na polovicu medzi obe družstvá.
 7. Každé družstvo je povinné do 31. 7. zaplatiť zábezpeku jedného neodohraného zápasu do NMHL vo výške 50,- € s DPH.
 8. Celkový čas stretnutia sa dohodne tak, aby bol pre všetky vzájomné stretnutia rovnaký, spravidla na 60 minút. V prípadoch, že sa duel odohrá na viac ako 60 minút, do výsledkov súťaže sa započíta výsledok dosiahnutý po 60 minútach hry.
 9. Súťaž sa hrá na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom. Po vzájomnej dohode účastníkov stretnutia sa môže zápas odohrať aj na zimnom štadióne v Piešťanoch, resp. v Trenčíne.
 10. Ak dôjde k nedovolenému zákroku, nasleduje trestné strieľanie.
 11. Je zakázaná neprimeraná hra do tela. Miera prijateľnosti hry do tela je závislá na posúdení kapitánov družstiev. Prísne zakázané je najmä bodnutie, napadnutie, napadnutie zo zadu (predovšetkým pri mantineloch), krosček, nadmerne hrubá hra, údery päsťou, faul kolenom, pichnutie a iné surové zákroky.
 12. Za takýto hrubý faul alebo nešportové správanie hráča, resp. hráčov kapitán, resp. kapitáni zabezpečia odchod účastníkov do šatní. Výbor NMHL za účasti oboch kapitánov rozhodne o dočasnom pozastavení činnosti, prípadne o zákaze ďalšej účasti v súťaži.
 13. Sezóna sa hrá systémom „Základná časť“, v hernom systéme každý s každým (27 kôl). Bodovanie :
 
 • za víťazstvo získa družstvo 3 body
 • za remízu získa družstvo 1 bod
 • za prehru získa družstvo 0 bodov
 1. Poradie po základnej časti sa určuje podľa týchto kritérií :
 
 • body
 • vzájomné zápasy
 • skóre vzájomných zápasov
 • celkové skóre – rozdiel
 • celkové skóre – podiel
 • žreb

 

 1. Víťaz sezóny obdrží putovný pohár Majstra NMHL aktuálneho ročníka súťaže.

 

Článok 5

Evidencia zápasov a vyhodnotenie súťaže

 1. Za priebeh súťaže,  výsledky zápasov, štatistiky a vyhodnotenie súťaže zodpovedá výbor NMHL.
 2. Výbor o stave sezóny NMHL informuje účastníkov NMHL prostredníctvom web stránky www.nmhl.sk, pípadne skupiny na sociálnej sieti Facebook.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Každý hráč hrá na svoje riziko a koná na vlastnú zodpovednosť.
 2. Účastníci súťaže (družstvá) sa zaväzujú uhradiť do do 31.7. ročný poplatok za účasť v súťaži vo výške 20 € s DPH za klub na nevyhnutné poplatky súvisiace s registráciou a prevádzkou domény, zakúpením putovného pohára NMHL, lekárničky a iný nákladov spojených s chodom súťaže. Za stav  v pokladni zodpovedá tajomník výboru.
 3. Úmyselné zákroky  a všetky strety, pri ktorých dôjde k poškodeniu zdravia iného hráča sa posudzuje ako ujma na zdraví podľa § 123 a ublíženie na zdraví podľa § 155 až § 158 Z.č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona.
 4. Kapitáni, resp. lídri družstiev  sú povinní oboznámiť všetkých účastníkov o podmienkach súťaže.

Schvaľované 31.5.2013 v Novom Meste nad Váhom